SUMMER DRESSAGE SALES - FOAL AUCTION 2020

Bekijk heel de veiling collectie

Oakbarn Online Dressage Auction – Veilingvoorwaarden 2023

 1. Onderstaande Oakbarn Online Dressage Auction voorwaarden zijn van de toepassing op de rechtsverhouding tussen de commanditaire vennootschap ET Events gevestigd in Vinkeslag 1, 9090 Melle, België, hierna genoemd “Oakbarn” en de ingeschreven deelnemers die aan de door Oakbarn georganiseerde online veiling van 17 augustus 2022 tot en met 21 augustus 2023, hierna genoemd “veiling”, deelnemen.

 2. Diegene die tijdens de veiling op een of meerdere veulens biedt, hierna genoemd bieder of koper, wordt geacht onderstaande veilingvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Het is op geen enkel moment mogelijk zich te beroepen op andere algemene voorwaarden. Het deelnemen aan deze veiling impliceert dus de uitdrukkelijke en voorbehoudloze kennisname en aanvaarding van onderhavige veiling- en verkoopsvoorwaarden.

 3. Oakbarn kan in geen enkele situatie aanzien worden als verkoper of koper. Oakbarn faciliteert de veiling en veilt de aangeboden loten in opdracht van een verkoper, hierna genoemd “verkoper”.

 4. De koper is diegene die het laatste en dus hoogste bod tijdens de veiling uitbrengt en dat door Oakbarn, in opdracht van de verkoper, wordt aanvaardt. Tussen koper en verkoper komt een koopovereenkomst, hierna genoemd “koopovereenkomst”, tot stand op het moment dat Oakbarn een bod van bieder of koper als hoogste bod aanvaardt, hierna genoemd “afslagbedrag”.

 5. Alle bedingingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegene die voor, ten behoeve en/of namens Oakbarn werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepaling van deze veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf Oakbarn.

 6. Alle bedragen genoemd in deze veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

  De veiling en herroepingsrecht

 7. De veiling vindt plaats onder leiding van Oakbarn. Oakbarn bepaalt de veilingvolgorde tijdens de veiling. Oakbarn heeft te allen tijde het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de veiling te stellen.
   
 8. Om als bieder deel te kunnen nemen aan de veiling is registratie op de door Oakbarn voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door Oakbarn op de veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. Oakbarn behoudt zich het recht voor om registratie van de veiling en (verdere) deelname van een bieder aan de veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de veiling digitaal te registreren op de veilingwebsite, www.oakbarn.auction. De bieder krijgt hierdoor een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. De bieder is steeds en zonder uitzondering verantwoordelijk voor alle handelingen die op de veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van de bieder zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal. Per lot is het hoogste bod aangegeven op de veilingwebsite.
   
 9. De veiling sluit af op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Indien er tijdens de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de openingstijd (telkens opnieuw) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt zodoende plaats vijf minuten na het laatste bod. 
   
 10. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online veiling kunnen voordoen waaronder technische storingen of onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht. 
   
 11. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht bij opbod en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van de koopprijs, al dan niet te verhogen met BTW, en opgeld ad 8 % (voor een afslagbedrag kleiner dan € 10.000,-) dan wel 10% (voor afslagbedragen vanaf € 10.000,-) (exclusief BTW). De veiling- en verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.
   
 12. De ter veiling aangeboden veulens worden voetstoots geveild, en dus verkocht, zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij totstandkoming van de koopovereenkomst bevinden, zonder aansprakelijkheid van Oakbarn verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde veulens. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde/gekochte veulen berust bij bieder/koper vanaf het moment van totstandkoming koopovereenkomst.
   
 13. Bieder/koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.
   
 14. Oakbarn kan niet garanderen dat verkoper de eigendom van een geveild veulen vrij en onbezwaard aan bieder/koper over kan dragen en Oakbarn is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.
   
 15. Zolang Oakbarn geen algehele betaling van bieder/koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere koopovereenkomsten, blijft verkoper eigenaar van het veulen. Tot dat moment heeft Oakbarn op het veulen een retentierecht. Pas na schriftelijke toestemming van Oakbarn is verkoper bevoegd het verkochte veulen aan koper te leveren.

  Informatie omtrent de aangeboden loten
   
 16. Oakbarn stelt de informatie op de veilingwebsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de veilingwebsite is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de er veiling aangeboden veulens, zonder dat Oakbarn hiermee de volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. 
   
 17. De ter veiling aangeboden veulens zijn veterinair onderzocht. Van dat onderzoek is een veterinair rapport opgemaakt, hetgeen op verzoek voorafgaand aan de veiling kan worden ingezien.
   
 18. De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor Oakbarn, voor verkoper en voor bieder/koper.
   
 19. Voorafgaand aan de veiling zijn de ter veiling aangeboden veulens te bezichtigen op een nader door Oakbarn aan te geven locatie en tijdstip, voor zover mogelijk en toegestaan op de grond van overheidsmaatregelen verband houdende met de COVID-19 regularisaties.

  De financiën
   
 20. Koper dient binnen 24 uur na het moment van totstandkoming koopovereenkomst de koopsom in euro’s aan Oakbarn te betalen voor overmaking op het bankrekeningnummer ten name van Oakbarn, zonder enige korting of verrekening. De koopsom wordt als volgt berekend: het afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 8% van het afslagbedrag tot en met €10.000,- en met 10% van afslagbedrag boven €10.000,- (“opgeld”), een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde btw-tarief.
   
 21. Btw-tarief kan afhankelijk zijn van de hoedanigheid/ nationaliteit van verkoper, koper en van de toepasselijke regelgeving. 
   
 22. Bij gebreke aan tijdige betaling van de koopsom is bieder/koper in verzuim en heeft Oakbarn het recht het veulen onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet meer geldt. Bieder/koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan Oakbarn te vergoeden. Oakbarn heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens verkoper en zonder verkopers toestemming de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat bieder/koper een recht op (schade-)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van koper heeft Oakbarn een retentierecht op het veulen, is bieder/koper aan Oakbarn administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% het afslagbedrag en is bieder/koper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van Oakbarn vorderingen op bieder/koper, met een minimum van €1250,- , aan Oakbarn verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

  Eigendomsoverdracht van het gekochte lot, risico’s en levering
   
 23. Zodra koper aan alle verplichtingen krachtens de door Oakbarn opgestelde voorwaarden in functie van de online verkoop via de veilingwebsite, www.oakbarn.auction, heeft voldaan, deelt Oakbarn dat aan de verkoper mee. Binnen de termijn van 14 dagen na dat moment is verkoper gehouden, mits het veulen een leeftijd heeft van 4.5 maanden of ouder, het veulen (inclusief paardenpaspoort, voor zover reeds de bevoegde instantie verstrekt) op een door koper aan verkoper mee te delen adres in België in eigendom over te dragen en af te leveren. Tot aan het moment van aflevering is het veulen voor rekening en risico van verkoper. Dient het veulen buiten België te worden geleverd, dan is verkoper niet gehouden voorzijn rekening en risico het veulen af te leveren. Verkoper en koper zullen daarover nadere afspraken dienen te maken. Is het veulen op dat moment nog jonger dan 4,5 maanden, dan dient de eigendomsoverdracht en de aflevering (op dezelfde wijze) plaats te vinden binnen de 14 dagen nadat het veulen de leeftijd van 4,5 maanden heeft bereikt. Indien als gevolg van beperkende overheidsmaatregelen, zowel nationaal als internationaal, door verkoper en/of koper niet aan deze verplichtingen kan worden voldaan, zal verkoper het veulen volledig voor risico van koper tot en met 30 september 2023 kosteloos en daarna voor een door koper aan verkoper verschuldigd bedrag, onderling overeen te komen, gestald houden en verzorgen. De afleverplicht en de daaraan verbonden termijn, wordt alsdan opgeschort tot het moment dat die overheidsmaatregelen daarvoor niet meer in de weg staan.

  Uitsluiting en beperking van Oakbarn ’s aansprakelijkheid
   
 24. Oakbarn is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.
   
 25. Oakbarn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan veulens.
   
 26. Oakbarn is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, brand, natuurrampen pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, uitzonderlijke natuurfenomenen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop Oakbarn in redelijkheid geen invloed op kon/kan uitoefenen.
   
 27. Bieder/koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart Oakbarn tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, verkopers en/of andere bieders/kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.
   
 28. Uitsluiting van aansprakelijkheid van Oakbarn gelden niet in geval van aan Oakbarn toe te rekenen opzet of grove schuld van Oakbarn.
   
 29. Iedere aansprakelijkheid van Oakbarn is ten alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal €5.000,-. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Oakbarn aansprakelijk is.

  Omzetbelasting
   
 30. Oakbarn is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende Btw-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen btw-percentages.
   
 31. Indien ter zake van de overgang van geveilde veulens naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het Btw- nultarief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
   
 32. Indien toepassing van het Btw-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien ter sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende veulen. Op verzoek van Oakbarn is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Oakbarn te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper naar genoegen van Oakbarn aan de voorwaarden heeft voldaan. De bieder/koper is aansprakelijk en vrijwaart Oakbarn in ieder geval voor schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Oakbarn maakt, met een minimumbedrag van €5000,- inclusief btw.
   
 33. Per lot wordt voorafgaand aan de veiling kenbaar gemaakt onder welke btw- voorwaarden het betreffende veulen wordt geveild.

  Het toepasselijk recht bij geschillen.
   
 34. De rechtsverhouding tussen Oakbarn en verkoper, tussen Oakbarn en koper en tussen verkoper en koper worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met algehele uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG). Indien na de veiling een geschil zou ontstaan betreffende de verkoop, zullen koper en verkoper een minnelijke oplossing nastreven. Koper en verkoper zullen zich hiervoor wenden tot Oakbarn. Oakbarn zal de andere partij uitnodigen, de standpunten van de partijen aanhoren, pogen hen te verzoenen en trachten een minnelijke oplossing te bereiken voor het gesteld probleem. Indien een oplossing bereikt wordt zal hiervan een overeenkomst of dading opgemaakt worden die zal ondertekend worden door beide partijen. Indien geen minnelijke oplossing kan tot stand komen zal Oakbarn dit schriftelijk melden aan de partijen. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken, zijn alleen de rechtbanken ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing. 
   
 35. De Nederlandse tekst van deze veilingvoorwaarden is steeds bindend en prevaleert op de Engelse tekst elders op dit veilingplatform

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie